Zaznacz stronę

Statut i Misja

STATUT

Fundacji „Chcę Mieć Przyszłość”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

 1. Fundacja „Chcę Mieć Przyszłość”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przezDominika Jaskulskiego, syna Janusza i Iwony zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Renatę Żurawską, w kancelarii notarialnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 4a, w dniu 22.04.2013 r.

 

 • 2

 

 1. Siedzibą Fundacji jest Ożarów Mazowiecki.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, oddziały terenowe, filie w kraju i za granicą.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

 • 3

 

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Pracy i Polityki Społecznej.

 

 • 4

 

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

 • 5

 

 1. Fundacja może współpracować z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz instytucjami publicznymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, certyfikaty, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

 • 6

 

Fundacja jest organizacją non profit, środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych.

 

 • 7

 

 1. Fundacja może zatrudniać pracowników.
 2. Członkowie organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję w organach fundacji; mogą jednak w uzasadnionych przypadkach występować o zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w organach Fundacji.

 

 • 8

 

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiające określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 

Rozdział II. Cele i formy działania Fundacji

 

 • 9

 

 1. Celami fundacji są :
 2. Pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej.
 3. Pomoc zwierzętom, pochodzącym ze schronisk, maltretowanym i bezdomnym.
 4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i nauki oraz niesienie pomocy dobroczynnej i społecznie użytecznej na rzecz osób wykluczonych społecznie.
 5. Działanie na rzecz rozwoju kultury i sportu.
 6. Działanie na rzecz poprawy stanu środowiska i restrukturyzacji przestrzeni publicznej.

 

 1. Sposoby realizowania celów statutowych Fundacji:

 

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej, następuje poprzez :

– organizowanie i finansowanie korepetycji, szkoleń, kursów edukacyjnych i innych przedsięwzięć, mających na celu zwiększenie wiedzy i podniesienie umiejętności oraz kwalifikacji,

– przeciwdziałanie niedożywieniu poprzez finansowanie posiłków,

– zakup żywności, środków higieny i innych artykułów potrzebnych do codziennego życia,

– organizowanie wypoczynku połączonego z edukacją.

 

 1. Pomoc zwierzętom, pochodzącym ze schronisk, maltretowanym i bezdomnym, następuje poprzez:

– działania na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt, w tym zapobieganie porzucania zwierząt poprzez realizowanie programów związanych z elektroniczną rejestracją,

– organizowanie programów edukacyjnych i działalność  na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i zwalczanie wszelkich przejawów okrucieństwa wobec nich,

– finansowanie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zwierząt,

– wspieranie schronisk dla zwierząt.

 

 1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i nauki oraz niesienie pomocy dobroczynnej i społecznie użytecznej na rzecz osób wykluczonych społecznie, następuje poprzez:

 

– organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i innych przedsięwzięć, polegających na zwiększeniu wiedzy i podniesieniu umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,

– organizowanie i finansowanie targów pracy, staży i praktyk –  mających na celu aktywizację zawodową,

– organizowanie i finansowanie spotkań z psychiatrami i psychologami,

– wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego, innowacji, naukowców i zespołów badawczych, pracujących m.in. w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego, społecznego i gospodarczego Polski,

– wspieranie i organizowanie wszelkich działań zmierzających do podejmowania i umacniania inicjatyw

społecznych i gospodarczych, tworzenia i rozwoju firm, jako integralnego składnika wyzwalającego inicjatywy ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy,

– przeciwdziałanie patologiom społecznym  i uzależnieniom, poprzez realizowanie programów pomocowych,

– podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora rolnego,

– doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby, osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą,

– upowszechnianie świadomości o konieczności stałego rozwoju oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 1. Działanie na rzecz rozwoju kultury i sportu, następują poprzez :

 

– promowanie młodych szczególnie uzdolnionych twórców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

– ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego,

– organizowanie, wspieranie i finansowanie wszelkich inicjatyw kulturalno-oświatowych i sportowych, w tym organizowanie wystaw, wernisaży, występów i koncertów.

 

 1. Działania na rzecz poprawy stanu środowiska i restrukturyzacji przestrzeniu publicznej następują poprzez :

 

– podejmowanie działań wspólnie z lokalnymi samorządami i przedsiębiorcami mających na celu restrukturyzację przestrzeniu publicznej,

– podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym restrukturyzacja terenów przemysłowych i redukcja zanieczyszczeń powietrza,

– promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii oraz promocja ich wykorzystywania w sektorze publicznym i mieszkalnym,

– wspieranie i organizowanie badań związanych z energią odnawialną i uprawami ekologicznymi.

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

 • 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 1000 zł oraz mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w trakcie działalności.

 

 • 11

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

 

 • 12

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansowa i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 13

 

 1. Fundacja nie ma prawa:
 2. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 5. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 • 14

 

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 2. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów.
 3. Dotacji i subwencji oraz grantów od osób prawnych.
 4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
 6. Aukcji ( w tym aukcji internetowych).
 7. Odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat.

 

 • 15

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 • 16

 

 1. Władzami Fundacji są:
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Rada Fundacji

 • 17

 

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana napięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady namiejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 6. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 7. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu zaprzestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 8. śmierci członka.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 

 • 18

 

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
 2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
 3. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
 6. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

 • 19

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. Wrazie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczą
 4. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

 

Zarząd Fundacji

 • 20

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 5. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 6. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu zaprzestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 7. śmierci członka Zarządu.
 8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przezRadę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały członków Rady. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 9. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji.

 

 • 21

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizowanie celów statutowych,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 9. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 10. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
 11. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 • 22

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Sposób reprezentacji

 • 23

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy

 • 24

 

Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

Rozdział V. Połączenie Fundacji z inną Fundacją

 • 25

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

 • 26

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lubw razie wyczerpania się jej środków finansowych i mają
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw Pracy i Polityki Społecznej.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, większością głosów, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji ozbliżonych celach, z zastrzeżeniem treści ustawy o fundacjach.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 • 27

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością głosów, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

 

 

Statut został przyjęty dnia 11.04.2013 r.

 

Uwzględniono zmiany z dnia 23.05.2013r.

Podpisano: